Investor Relations (IR) Contact Information​

Investor Relations (IR) Contact Information

Spokesperson: Zhi-Ren, Chang

Stock Affairs: Jin-Cheng, Li

Stock Affair Agency

Independent Directors’ E-mail

Wei-Min, Zhuang

Yi-Ping, Chen

Jun-Yi, Lin

Ding-Jun, Zhong

Scroll to Top